Asztrológiai karmaértelmezés: Lilith a jegyekben

Asztrológia: Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus (Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, valamint  családdal, párválasztással, párkapcsolattal, magazetfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása és sorsrendezés az asztrológiával.)  

 

Az asztrológiai Lilith jelentései a konstellációkban

 

         

      Asztrológusi hivatásom és életpályám legfontosabb teljesítményének a Lilithnek a metafzikai ős-eredetének a felfedezését és leírását tartom, az anyai ági női ősöktől öröklött karmának e felfedezése és leírása, valamint a három utolsó Egyetemes Törvénynek (A Fejlődés, a Szeretet és a Megváltás törvényenek) a felfedezése és leírása mellett. A Lilith ugyanis a megváltást szükségessé tevő abszolút létjelenség, amely valósággal ki kényszeríti, ki provokálja az abszolőt létből (És ugyanakkor az abszolút lényből: az un. Istenből) a teremtés jelenségét és folyamatát. Ezért Lilith asztronómiai megfelelője pl. a minden anyagi létformát és fényt is elnyelő, eltüntető, galaktikus feketelyuk. A Lilith az öncélú, indokolatlan és szándéktalan sóvárgást, a másra, a másságra való vágyakozást, a szokottól eltérő (főként szexuális) élményekben való részesülésre való vágyakat, valamint az e vágyakkal együtt járó, általában szexuális jellegű homályos és személytelen fantáziálásra és önámításra, önáltatásra, szédelgésre és tévelygésre való "természetes" hajlamokat, vagyis a saját sors-rontásra való késztetéseinket testesíti meg a horoszkópban. Ezért, a LILITH diszharmonikussá, negatívvá, azaz ellentétes irányúvá és szélsőséges természetűvé változtatja annak a konstellációnak az erőterét, amelyben áll.

 Mivel az adottól mindig-másságra, más helyzetre és állapotra való sóvárgásnak, vagy a mássággal szembeni téves viszonyulási önkéntelen késztetéseknek az egyénre lebontott jellegzetességeit jelzi, és a legnagyobb másság az életünkben a miénkkel ellentétes más nemű lények világa, természetesen a Lilithnek jelentős szerepe van a rejtett, vagy nyílt téves viszonyulási reflexeinknek a kimutatásában, a szexuális vonzódásainkban, szokásainkban és a szerelemről, szexualitásról való, spontán fantáziálási reflexeinket illetően. Vagyis, szélsőséges esetben, a szexuális devianciákra való hajlamoknak a kimutatási lehetőségében.

     Ugyanakkor a Lilith jelzi az anyának a férfiakról alkotott negatív jellegű tévképzeteit is a szülött fogantatását megelőző időszakban.

     Éppen azért, mert ez a személyiségünk legrejtettebb vonásait tárja fel, a horoszkóppal való ismerkedésnek a legfontosabb része a Lilithnek a pozícióját (a Lilith jegy- és házhelyzetét) megismerni és azt az életterületet, amelyre az a horoszkópház utal, ahol a személyes Lilithünk áll, nagyon óvatosan, maximálisan éberen figyelni és kezelni. Annak minden belső és külső negatív megjelenési formájától óvakodni, nem hagyni magunknak, hogy az ennek az életterületnek a jellegzetes problémáiba különösebben beleéljük magunkat, mert ezeken a területeken nincs ahogy tisztán lássuk, nem vagyunk képesek józanul megítélni azt, hogy hol és kinél van az igazság. Sőt: általában pontosan az ellenkezőjét látjuk mindannak, ami spirituális és kauzális szempontból értékes, értelmes és valóságos (tény) és éppen akkor haladunk a csőd és a bukás irányába, amikor úgy képzeljük, hogy a sors kegyeltjeként, végre a mennyország fürdőjében lubickolhatunk.

     Asztrológiai zsargonra egyszerűsítve, úgy is mondatjuk, hogy a horoszkópban a Lilith teljesen átalakítja annak a jegynek és annak a háznak az erőterét, amelyben található, annak a legzavarosabb és legkárosabb negatív megnyilvánulási formáira, vagy éppenséggel a szöges (negatív!) ellentétére. Nem csak mások által vagyunk félelmetesen könnyen becsaphatók és félrevezethetőek azokban az életkörökben és azoknak az ősideáknak az eszme rendszerei szintjén, ahol a Lilith jelentkezik a horoszkópunkban (személyiségünkben), hanem elsősorban önmagunkat vezetjük félre a legmagasabb tudatossági szinteken és a legnaivabb módon. Mindaddig, amíg elsősorban a saját Lilithez kötődő téveszméinket és rögeszméinket, a saját önfélrevezetési késztetéseinket és e késztéseknek megfelelő gondolkozási képleteket fel nem ismerjük és folytonosan leleplezve fel nem oszlatjuk, az illető eszmerendszerekre és gyakorlati életkörökre jellemző betegségeket, és zavaros sorshelyzeteket is folyamatosan létrehozzuk. Ugyanis nem véletlen az, hogy a Lilith asztronómiai megfelelője, az örökké a semmibe örvénylő, minden anyagot és fényt elnyelő fekete lyuk.

 

 

 

                                                                

           Lilith pozíció kiszámítási táblázat

 

 

Egy személyi horoszkópban úgy találjuk meg a Lilith pozícióját, ha a Kos nulla fokához hozza adjuk a születési napunknak megfelelő, az alábbi táblázatokból kiválasztott és egymással össze adott körív fok-értékeket:

 

Születési évnek megfelelő fok-érték

 

1900  154.06     1920  248.09     1940  342.01     1960    75.44    1980  160.34 

1901  195.08     1921  288.55     1941    22.38     1961  116.31    1981  210.19

1902  235.47     1922  329.35     1942    63.22     1962  157.14    1982  250.59

1903  276.27     1923    10.14     1943  104.02     1963  197.50    1983  291.28

1904  317.07     1924    50.59     1944  144.43     1964  238.32    1984  332.18

1905  357.53     1925    91.40     1945  185.29     1965  279.17    1985    13.05

1906    38.33     1926  132.20     1946  226.09     1966  319.56    1986    53.44

1907    79.13     1927  172.59     1947  226.48     1967    00.36    1987    94.23

1908  119.51     1928  213.00     1948  307.27     1968    41.15    1988  135.04

1909  160.39     1929  251.27     1949  348.15     1969    82.02    1989  175.50

1910  201.19     1930  295.05     1950    28.55     1970  122.42    1990  217.00  

1911  241.58     1931  325.41     1951    69.34     1971  163.21    1991  258.14

1912  282.38     1932    16.25     1952  110.14     1972  204.02    1992  300.00

1913  323.24     1933    57.12     1953  150.59     1973  244.48    1993  341.13

1914      4.04     1934    97.52     1954  191.40     1974  285.27

1915    44.45     1935  138.31     1955  232.21     1975  326.07

1916    85.24     1936  179.11     1956  272.58     1976   06.40

1917  126.11     1937  219.58     1957  313.46     1977   47.23

1918  166.50     1938  260.37     1958  354.24     1978   88.13

1919  207.29     1939  301.18     1959    35.04     1979  128.53

  

          Születési hónapnak és napnak megfelelő értékek.

 

           IAN.     FEBR.   MARC.   APR.     MÁJ.       IUNI.

   

     1    00.00     03.27     06.34     10.02      13.22       16.49

     5    00.27     03.54     07.01     10.26      13.49       17.16

   10    01.00     04.27     07.35     11.02      14.21       17.49

   15    01.34     05.01     08.08     11.35      14.56       18.23

   20    02.07     05.34     08.41     12.09      15.29       18.56

   25    02.40     06.08     09.14     12.41      16.03       19.30

 

           IULI.     AUG.     SEPT.    OCT.    NOV.      DEC.       

 

     1    20.10     23.37     27.04     30.25       33.52      37.13

     5    20.37     24.04     27.31     30.52       34.19      37.39

   10    21.10     24.37     28.04     31.25       34.52      38.16

   15    21.43     25.11     28.38     31.58       35.26      38.46

   20    22.17     25.45     29.11     32.42       35.59      39.20

   25    22.50     26.17     29.45     35.05       36.32      39.53

           

 

Pl. Kozma Szilárd születési napja: 1953, november 17.

 

Ennek megfelelően, az 1953 évnek megfelelő fok érték:  15O, 59 fok

 

A november 17-nek megfelelő fokérték, kb. 35, 41 fok.

 

Mindez összeadva, 186, 4O fok.  A Kos nulla fokától számítva tehát, a Mérlegnek a 6, 4O fokához jutunk.  Kozma Szilárdnak a Lilithje tehát a Mérleg 6,4O fokán található a személyi horoszkópjában.

 

 

 

          LILITH A KOSBAN

 

   

   A Lilithnek ez a pozíciója arra utal, hogy az a személy akinek a sorsképletét vizsgáljuk, mint minden olyan személy, akinek tűz jegyben van a Lilithje, vagy a Sárkányfarka, önérvényesítési és önkifejezési nehézségeket okozó, vagyis személyi – öntudat kifejlesztési nehézségeket okozó karmikus programmal érkezett a világra. Mivel a Kos jegy, mint morfogenetikus spirituális erőtér a feltétel nélküli ős-teremtés határozottságát és célirányultságát testesíti meg, a benne álló Lilith, mindennek a negatív kifejeződési formáit fogja mutatni: az öncélú agresszivitást, vagy az őszinte és egyértelmű megnyilvánulástól és önkifejezéstől való irracionális félelmet, a gyávaságot, és a háttér-taktikázást.    

   A túlfűtött, élénk érzékisége is gyakran nyilvánvaló, de az is megtörténhet, hogy a személyisége nagyon nehezen hozzá férhető mélységeiben rejtőzik. De ennek ellenére is, az ő érzékiségének mindig és mindenféle körülmények között, meg kell nyilvánulnia, különben nem érzi jól magát, sőt: még bele is betegedhet. Amennyiben a Mars vagy/és a Plútó is támadják a Lilithet, vagy ők maguk erősen diszharmonikusan fényszögeltek, lehetséges az agresszív szexualitás, a kegyetlenkedésre és a szadizmusra való hajlam is.

   Jellemző még a személynek az a nyílt, vagy rejtett törekvése is, hogy különböző stratégiákkal és taktikákkal bebiztosítsa, megvédje és érvényesítse saját akaratát, érzelmi tendenciáit, alapkésztetéseit. Mindez annak köszönhető, hogy a szülött fogantatása időszakában, az édesanyja valamiért nyílt vagy fojtott és rejtett harcban állt a másik nem képviselőivel (például a férjével, vagy a saját apjával, illetve a  horoszkóp-tulajdonos személynek az apjával, vagy anyai nagyapjával), aminek köszönhetően a személy vagy fél rejtetten a másik nem képviselőitől, vagy önkéntelenül le akarja tiporni és igába akarja hajtani azokat. (Nők esetében férfi - gyűlölet és a papucskormány bevezetésére való önkéntelen hajlam, ami a férfi partnerekből félelmet, vagyis, látszólag, indokolatlan agresszivitást, szélsőséges esetekben kegyetlen cselekedeteket, irracionális impulzivitást válthat ki.)

   Erősen diszharmonikus hatások esetén az egyént a meggondolatlanságig és az agresszivitásig elmenő impulzivitás jellemzi minden cselekedetében, szavában és gondolatában. Keresi a harcot, a kihívásokat, a provokációt, az agresszív reagálási lehetőséget. Szüntelenül próbára teszi partnerei ellenálló és  türelmi képességeit. Mindennek mélyen a személy kielégülni nem tudó, öntudatlan szexuális becsvágya és öncélú önérzeteskedése rejtőzik. Erősen támadott Hold, Uránusz, Szaturnusz, Plútó és Neptunusz esetén lehetségesek az epilepsziás kórtünetek is, vagy legalábbis az epilepsziára való hajlam, amit pozitív és szellem-orientált életrenddel, hústól és állati zsíroktól mentes étrenddel fel lehet oldani. 

   

 

 

                   LILITH A BIKÁBAN

 

   A birtoklási – birtokszerzési, vagy birtokvesztési, illetve birtok kezelési  módok, vagyis az anyagi javakhoz való téves és rossz viszonyulások és állapotok negatív megnyilvánulásának a karmájára utaló asztrológiai jel. 

   A szülött érzékisége stabilitásra tőr, de két végleten belül: mikor hajlamos a teljes kialvásra, mikor fordítva: annyira eluralkodik a szülött vágyain és képzeletvilágán, hogy fennáll annak a veszélye, hogy az egész gondolat és cselekvés világát (és így a lelkét is) teljesen a birtokába vegye. Ez természetesen végzetes féltékenykedési hajlamainak a betegesen szélsőséges megjelenéséhez vezethet.

  A szülöttnek a birtokhoz, a vagyonhoz, az agyagi javakhoz és ezáltal természetesen a pénzhez való viszonya zavart: ritkábban, elutasítja a pénzkeresést, vagy ami gyakrabban megtörténik: csak a pénzt, az anyagi javakat tekinti minden érték mércéjének.  Ezért mindenképpen pénzügyi zavarok, vagy tragikus anyagi csődök kísérik életét.

  Mind a két életterületen túlérzékeny, akit cselekedeteiben és gondolataiban egyaránt a birtoklási és a szerzési vágyból eredő féltékenység és uralkodási mánia vezérel. Esetleg neki vannak olyan tudattalan és önkéntelen késztetései, hogy birtokolják és kisajátítsák mint egy birtoktárgyat. Ennek okáért állandóan összevegyíti szerelmi érzéseit és szexuális kielégülési vágyait a pénzügyeivel, birtok -és vagyonszerzési ügyleteivel. Ezek után nem csoda ha szerelmei (szeretői) és élettársa kifosztják és kiforgatják vagyonából, vagy önkéntelenül és közvetve, de anyagi károkat okoznak számára, vagy különböző gazdasági eljárásokkal lekötelezik és magukhoz kötik anyagilag.

   Szélsőséges esetben, az is megtörténhet, hogy a személyt eladják szexuális eszközként mint egy vagyontárgyat. Ugyanakkor arra is hajlamos, hogy elhárítsa magától a szülői szerep felvállalását és akkor is védekezzen a gyermekáldás ellen a kedvezőtlen anyagi helyzetére hivatkozva, ha ez, józan ésszel megvizsgálva, egyáltalán nem indokolt.

    Meg kell tanulnia egymástól jól külön választani e két féle érzési és ösztön - világát, vagyis azt, hogy a kettő semmiképpen nem befolyásolhatja és nem  feltételezheti egyik a mást, nem lehet egyik a másik kárára.

 

 

 

 

           LILITH AZ IKREKBEN

 

    Ez a pozíció az egyik legveszélyesebb karmára utal, mivel az a személy, akinek a sorsképeltében jelentkezik erős hajlammal rendelkezik a kettős tudattal és személyiséggel való rendelkezésre, annak következtében, hogy az amit képzel ő a szellemi és a gyakorlati valóságról nem egyezik magával a tényleges realitással, és ez az eltérés annyira súlyos szokott lenni, hogy a személy rend szerint nem veszi észre még azt sem, hogy az amiben él ő a hétköznapi valóságban, vagyis az ő gyakorlati élethelyzete, ami egészen pontosan tükrözi az ő gondolat- és képzeletvilágát, teljesen eltér azoktól az erkölcsi és világnézeti elvektől, az eszméktől és eszményképektől amiket ő a magáénak vall. Azt tehát hogy egyet – általában nagyon szívhez szólóan szép és nagyon érdekes és logikusnak tűnő dolgokat - vall ő arról, hogy hogyan kellene élnie és vezetnie az életét és a sorsát, miközben a gyakorlati sors-helyzete eléggé nyomorúságos, illetve ésszerűtlen és nagyon bizonytalan. Ráadásul ennek következtében, állandóan bújócskáznia, és bizony gyakorlatilag hazudnia kell, ahhoz, hogy az általa előadott eszméket és elméleteket valahogyan elfogadtassa a környezetével, hallgatóságával, mivel állandóan kidugja a lábát egy - egy olyan valóság elem, amely nem egyezik az elmélettel, illetve egy – egy olyan mondat, vagy állítás, amely már első látásra is sántít a tárgyi valósággal való összehasonlításkor.

    A rendkívüli elmélet-hajhászásban a szülött hajlamos még az érzékiség ésszerűsítésére is, vagy annak az elméleti , vagy erkölcsi okokból való  elutasítására. Ezért a szülött inkább hajlamos a szerelemmel kapcsolatos levelezésre, írásra vagy ilyen jellegű olvasmányok beszerzésére, vég nélküli böngészésére és átélésére, mint a konkrét szexuális párkapcsolat tényleges vállalására.

   A Lilith gyenge ebben a jegyben, mert a gondolkodás uralma alatt áll, így ösztönös hajlamai semlegesítődnek, gyengék, szerelmi partnerei nagy csalódására és bánatára.

  Erősen diszharmonikus helyzetben hideg és a perverzitásig menően kegyetlen gondolkozást jelent, amely gyakran egy kamaszkori ki nem hevert érzelmi csalódásnak az eredménye. Ilyenkor nagy az intellektuális összetévesztések lehetősége, valamint a szexuális meghasonlottság, a biszexualitás és a szétszórtság.

   Életfeladata, amit a szülött elutasít élete első szakaszában, pontosan abban áll, hogy képessé tegye magát a szexualitás mély érzelmi átélésére, a kudarcok vállalásán keresztül történő harmonizálására, lemondva az öncélú értelmezések

önbutító és öntévesztő, izgalmasnak látszó, de valójában steril élvezetéről.

   A legfőbb és legfontosabb probléma viszont, amire ez a Lilit-pozíció utal, a kettős személyiség tudat, a kettős identitástudat megjelenésére való hajlam, vagyis a folytonos kétirányú sorsrendezésre való gondolkozás, és az abból eredő, önkéntelen kételkedés mindenben és mindenkiben ? még saját magában is - és az ennek megfelelő kétszínűsködés, illetve, az amúgy is elég zavaros sorshelyeteknek az árnyék személyiség általi folytonos összezavarása.

 

 

            LILITH A RÁKBAN

 

 

    A Rák-Lilith jelenléte a horoszkópban egyértelműen az anyai ágról öröklött gyermek- és életellenes, illetve magzatellenes és családellenes, családfenntartás ellenes karmikus programra utal.

    Mindezen túl, a szülött karmikus adósságot kellene törlesszen a felnőtti élete első szakaszában a családtagjaival, főként gyermekeivel szemben. Mivel ez komoly lelki terhekkel és megpróbáltatásokkal jár, megtörténhet, hogy a szülött el akarja hárítani és elutasítja, vagy egyenesen megtagadja és elhagyja a családját. Vagy, éppen azért, mert a karmikus terhei miatt lázad és az azoktól való szabaduláson ábrándozik titokban, megtörténhet, hogy ő lesz az, akit elhagynak gyermekestől. A másik véglet, amikor infantilis (KRITIKÁTLAN) szentimentalizmussal elfogad mindent a családtagok részéről.

   Az érzékiség ugyanakkor nagyon titkolt, miközben időnként törvényt bontva és erkölcsi gátakat szakítva a felszínre tőr. A szexuális fantázia serkenti a rendkívüli élményekre való vágyakozást és ez szerelmi vágyak formájában fokozódik, ami önmagában is problémát okozhat, de ráadásként, a fantázia a több partneres viszonyok lehetőségének a képzeteire tér vissza állandóan, ami ilyen jellegű élettársi viszony kialakításában is (családi háromszög: egy élettárs és egy – két tudott, vagy rejtett szerető) kifejeződhet. Mindenképp a képzelet, képzelgés kinagyítja, felfokozza és áttételessé teszi az erotikum szféráját.

     Férfi szülött esetében felléphet a nőies gyengédség mindenfajta megnyilvánulási formájának, sőt magának az érzékiségnek az elutasítása is, a szülött fokozott lelki érzékenysége és sebezhetősége következtében, amitől szabadulni szeretne, vagy szégyenletesnek tart magára vállalni.

      Nő szülött esetében előtérbe kerülnek az erős egoisztikus érzések és ezért megtagadja magától az anyává válás, a gyermekszülés lehetőségét. Vagy, szélsőséges esetekben az anyaként ki nem élhető határtalan szerelmi-szexuális vágyaknak az anyai érzéseken keresztüli természet ellenes kompenzációja jelentkezhet, aminek hatására "AGYONIMÁDJA", valósággal megfojtja, elfojtja szeretteinek (gyermekeinek) egyéniségét, azok szabad megnyilvánulását.

     Továbbá gyermek fogamzási problémák, illetve spontán vetélések (abortuszra való hajlam), illetve a megszült gyermekek korai elhalálozása is jelentkezhet ez a pozíció.

   Amennyiben a Hold, a Vénusz, vagy a Plútó is támadott, hajlamos a különféle szexuális perverzitásokra és különösen a pedofiliára. Életfeladata az erős lelki és a testi élményekre és élvezetekre való vágyak és az ide vonatkozó különféle érzések, érzelmek és ösztönök egymástól való megkülönböztetési és megfékezési képességének a kialakítása és a megfelelő személyekkel való természetes kiélése, feloldása.

    Amennyiben a szülött nem tudja idejében ezeket a Rák jellegű negatív késztetéseit (félelmeit, szorongásait, önkéntelen elhárítási, el- és kikerülési reflexeit, irritációját) felismerni, beismerni és feloldani, a teremtői (és nők esetében, a táplálói) szervei részesülhetnek igen korán és intenzív önámítás és irritáció esetében, különböző, többé - kevésbé végzetes betegségi és sérülési - baleseti károsodásban. Férfi esetében a prosztata, nők esetében, a mellek, a méh és a petefészkek károsodhatnak. 

 

 

 

             LILITH AZ OROSZLÁNBAN

 

 

     Az Oroszlánra jellemző személyi öntudat – problémák, tehát az önérzet, az önérzékelés - önértékelés - legzavarosabb és legkárosabb negatív megnyilvánulási

formáira (Hiuság, negatív becsvágy, alpári önérzeteskedés, nagyképűség, szemérmetlenség, és szemérmetlen nyíltsággal kifejezett, vagy éppenséggel rafináltan elrejtett győzedelmeskedési vágy és győzelmi akarat, más kiforrt személyiségek elviselésének a képtelensége, azokkal szembeni nyílt, vagy alattomos fenekedés, irigység, nagyképűség, gőg, cinikus fölényeskedés, stb.), vagy éppenséggel annak a szöges (de ugyancsak negatív!) ellentétére: az önértékelés, az öntudat és az egészséges önérzet teljes hiányára, vagy zavarára lehet számítani. Nem csak mások által vagyunk félelmetesen könnyen becsaphatók és félrevezethetőek azokban az életkörökben és azoknak az ősideáknak az eszme rendszerei szintjén, ahol a Lilith jelentkezik a horoszkópunkban (személyiségünkben), hanem elsősorban önmagunkat vezetjük félre a legmagasabb tudatossági szinteken is a legnaivabb módon.

   Az a lehetőség áll fenn, hogy a szülött elutasítja a szeretetet, annak kinyilvánítását és ezzel együtt a termékeny életet, vagyis, hogy az önző, steril egyedüllétet választja, az  életadó, életóvó potencialitását magába fojtja. Mindennek következménye a kietlenségi, hiábavalósági érzetek, érzelmi ridegség, szenvedélyes, vagy személytelen önérvényesítési és akaratérvényesítési, öncélú győzelmi és diadalmaskodási mánia, steril becsvágy, és üres hiúság, megalománia lehet jellemző az általános mentalitására. De lehetséges mindennek a szélsőséges ellentéte is: az életenergiák tékozlása, felelőtlen szétszórása, a túlzott élvezethajhászás, hedonista vitalitás, aminek következtében a látószervek és a szív is könnyen károsodhatnak.

   Mivel az Oroszlán az öntudat és a rejtett személyi vonások felszínre hozásának,

kibontakoztatásának és kiművelésének, valamint, az akarat érvényesítési módnak a jegye, a személyi ambíciók felszínre kerülésének, a vad individualitás megfékezésének és megnemesítésének a jegye, az ösztönösség és a szenzualitás, az öntudat által irányított akarat uralma alá kerül és így az érvényesülési ambíció, vagy ennek a fordítottja: a közönyösség, a tehetetlenségi és fölöslegességi érzetek, életérzések szorosan kapcsolódnak a szexuális magatartási formákhoz. Ez azt is jelentheti, hogy a szülött önkéntelenül és akaratlanul (szándéktalanul) de mindenképpen uralni akarja a szerelmi és a szexuális partnereit, csakúgy mint a családtagjait, a barátait, vagy a csapattársait, munkatársait, és legfőképpen a szexualitása voluntáris és önkényes megélésén keresztül, illetve annak az ő önkényes és nem egyszer szeszélyes akarata szerinti megélésével.

   Mivel ez a spontán uralkodási és minden áron való győzedelmeskedési késztetése az egyes partnerek részéről végül ugyancsak ellenállásba ütközik, sok olyan veszekedés és konfliktus oka lehet, amit ennek az ösztönös késztetésnek a belátásával és feloldásával könnyen el lehetne kerülni. Amennyiben ez utóbbi sikerül, igen nagy mennyiségű alkotó és termékenyítő energiák szabadulhatnak fel a szülött rejtett szellemi és lelki tartalékaiból.

   A horoszkóppal való ismerkedésnek a legfontosabb része a Lilithnek a pozíciója jelentését egészen pontosan megismerni (a Lilith jegy- és házhelyzetének, valamint a Lilith fényszögeinek a jelentését megismerni) és azt a spirituális erőteret és azt az életterületet, amelyre a jegy és a horoszkópház utal (Az ahol a Lilithünk áll), nagyon figyelmesen, és maximális éberséggel vállalni és kezelni. Azoknak minden belső és külső megnyilvánulási formájának az intenzív átélésétől óvakodni, az ide vonatkozó ítéleteinkkel és döntéseink helyességével szembeni óvatosságot és kételyeket mindig és folyamatosan fenntartani.  Vagyis, nem hagyni magunknak, hogy az ennek a jegynek a negatív jellegzetességeibe bele sodródjunk és, hogy annak az életterületnek a jellegzetes negatív problémáiba, viselkedési mintáiba különösebben beleéljük magunkat (Ebben az esetben a személyi szereptévesztésekbe, a hiuság, a gőg, a becsvágy a mások öncélú okítása és kitanítása, az irányítási vágy, a nagyképűség.), mert ezeken a területeken nincs ahogy tisztán lássuk, nem vagyunk képesek józanul megítélni azt, hogy hol és kinél van az igazság. Sőt általában pontosan az ellenkezőjét látjuk mindannak, ami spirituális és kauzális szempontból értékes, értelmes és valóságos (tény), és éppen akkor haladunk a leginkább a csőd és a bukás irányába - a Lilith örvényébe -, amikor úgy képzeljük, hogy végre, a mennyország fürdőjében lubickolhatunk.

   Az összes Lilith pozíció közül, az Oroszlán- és a Nyilas-Lilith által jelzett rejtett tulajdonságok és önkéntelen késztések a legveszélyesebbek, mivel ezek a karmikus determinációk hatnak a legnegatívabban és a legzavaróbb módon a személyi öntudatra. Magyarul: ezek az Oroszláni és Nyilas késztetések veszik el a leginkább az ember józan eszét és helyes ítéletét, önreflexióját. Ezeknek az önkéntelen reflexeknek a hatására képes az ember a legelemibb (És néha a legabszurdabb és legnevetségesebb) szereptévesztésekbe és helyzettévesztésekbe kerülni. Olyanokba, amikor "Az Istennek, sem veszi észre magát."

   Nő nemű, Oroszlán karmával rendelkező személyek esetében, a nyílt, vagy rejtett (titkolt) önszeretet és önimádat, az odaadási - önátadási képtelenség, valamint az életért (Istenért) és másokért való áldozathozási képesség teljes hiánya, odáig is elmehet, hogy öntudatlanul, vagy tudatosan, de elutasítják a gyermekáldást és mindenféle hihető és hihetetlen ürügyet kitalálnak (Hogy messze húszon két fölötti életkoruk elérése és elhagyása után, még nem értek meg arra, hogy jó édesanyák legyenek, hogy gazdaságilag még nem állnak ott, hogy ezt a luxust megengedhessék maguknak, hogy nekik még tanulniuk kell a második egyetemi diploma megszerzése után is, hogy nem tapasztaltak és nem láttak a világból és általában is, nem éltek még eleget, de főképpen azt, hogy nem találták még meg azt a férfit akiben bízhatnak, illetve, akik nekik megfelelő partnerük lehet - és persze, ilyen férfi nem is létezik! - stb., stb.), nem csak a mások (élettársuk, szüleik), de önmaguk (lelkiismeretük és felelősségérzetük) ámítására. És, ha netalán mégiscsak rá tudják venni magukat arra valamiképpen, hogy családot alapítsanak, vagyis arra, hogy egy férfi mellett elkötelezzék magukat és anyává váljanak, ez az anyaság semmiképpen nem jelenthet többet egyetlen utódszülénél, nevelésnél és gondozásnál.

   Az asztrológusnak néha megáll az esze, hogy mit ki nem képesek eszelni ürügyként, csak nehogy a szeretett és imádott személyüket szét kelljen szórniuk utódok formájában, illetve, hogy egynél több utód megszülését, gondozását és nevelését felvállalják, vagyis, hogy az oroszláni kényelműket veszélyeztessék ezekkel, a belőlük származó a kis kellemetlenkedő lényekkel, akikre nem csak nekik, hanem másoknak is oda kell majd figyelni, ahelyett, hogy a saját csodálatos személyükre figyelnének. Holott éppen ez lehet az Oroszláni karma legbiztosabb és legalkalmasabb feloldási lehetősége, vagyis az áldozathozás, az önátadás és az odaadás, valamint a másokért (utodaikért - családjukért) való személyi felelősségvállalás. Ebből és csakis  ebből a gyakorlati megvalósításokból alakulhat is az a bizonyos, Oroszláni arany öntudat, aminek az elérése érdekében a régiek megalkották a legnemesebb  szellemtudományt: az alkímiát.

     Azzal, hogy végre a horoszkópjában található tények iránt érdeklődik - amivel szemben nem véletlenül ellenkezett korábban a negatív meghatározottságú, rejtett Oroszláni szellemisége - máris jó úton halad. De minél hamarabb meg kell értenie azt is, hogy amennyiben olyan információkhoz jut a saját rejtett tulajdonságaival kapcsolatosan, amelyek sértik az önmagáról alkotott pozitív képzeteket (Sértik a korábban kialakult, hamis önérzetét és misztikus hiuságát), azért nem az asztrológus a hibás. És, hogy nem kell az itt olvasottakért az asztrológust szidnia, azt megtámadnia, nem kell annak visszavágnia, és, semmiképpen nem kell, benfettes módon, a hiuságát és önérzetét kímélő, más, misztikus forrásokból és tanokból szerzett tetszetős, és reálisnak képzelt spirituális - etikai információkat és humánus szempontokat idézgetve, azok logikája szerint, az asztrológust azonnal kiokítania, megleckéztetnie és finoman bár, de valahogyan mégiscsak lekezelve becsmérelnie, esetleg durván bántania. Ezzel a mentalitással, sem az asztrológusnak sem önmagának egyáltalán nem használ, hanem mindössze azt bizonyítja, hogy messze távol áll mindenféle olyan spirituális fejlődéstől, amelyben korábban előre haladottnak képzelte magát, vagyis, messze áll még a más misztikus megismerési és önismereti módszerek segítségével feltáratlanul hagyott és ezért, eddig ön előtt eddig rejtve maradt Oroszláni karmája feloldásától és meghaladásától. 

   Betegséghajlamai, az Oroszlán betegséghajlamai: szívritmuszavar, szívér-koszorú zavarok, szívelégtelenség, gyengeség, szívbillentyű-problémák, szívreuma, mellkasi  problémák, hátgerinc problémák (Hátgerinc törés, csigolyatörés, csigolyaporc sérülés, vagy sorvadás), , mellhártyagyulladás, hátizom feszültség és húzódás, zúzódás, vagy hátizom és-idegsérülés,  hát-bénulás stb.

 

 

 

                     LILITH A SZŰZBEN

  

 

    A rendeltetés-tudat elutasításának, illetve az általános – emberi és a személyi rendeltetésnek az igazi megértési képtelenségnek a karmájára utal. Mindent, az élete és sorsa legintimebb és legszellemibb dolgait is az esze, és a tudománya segítségével szeretne intézni, kezelni és annyira szeretne mindent ésszerűsíteni, hogy a emiatt gyakran legésszerűtlenebb helyzetekbe és állapotokba sodorja magát.

    A Szűzben álló Lilith miatt, az élete első felében a szülött megtagadja az igazi érzelmeit. Érzékiségét intellektusával rejti.  Ezért a felszínen nyugodtnak tűnhet, de lelkében mindez érzelmi konfliktusokhoz vezet. Igen nehezen viseli el a tevékenységbeli korlátozásokat, aminek következtében közép-hastáji betegségekkel kell küzdenie.

    Hajlamos az ösztönösség megfékezésére, cenzúrázására vagy ellenkezőleg a hideg, racionálisan perverz szenzualitásra, rafinált, de magányos és öncélú  hedonizmusra, amelynek során a szexualitást vagy összeköti vagy összetéveszti

a betegséggel és az öncélú robotolással. Mindenképpen frusztrációs érzésekkel küzd, pályaszélre sodorva, számkivetettnek és kinézettnek, félreértettnek és félretaszítottnak érzi magát, miközben ő az, aki izolálja magát monomániáival.

    Furcsa, nehezen kielégíthető kötelezettségek terhelik sorsát és tudatát, hiszen már-már mánia-szinten abszolutizálja a fizikai és a pszichikai dimenziót, illetve azok fontosságát, mikor egyiket, mikor a másikat részesítve előnyben, amitől irracionális feszültségek és szexuális-szerelmi kielégítetlenségi érzések között kell élnie.

    Életfeladata az, hogy megtanulja természetes módon megélni szexualitását, ami azt jelenti, hogy természetesen alárendelni azt az eredeti, spirituális funkciójának, illetve a spirituális Fény és Szeretet teljes kiegyenlítődésére

való törekvések egyik igen fontos lehetőségének és eszközének.   

 

 

             LILITH A MÉRLEGBEN

 

 

  Gyenge fényszögelődés esetében is, a szerelmi ? párkapcsolati ?élettársi (házastársi) boldogsági érzések elérésére való képtelenségre utaló, negatív önkéntelen és öntudatlan személyi (karmikus!) meghatározódásoknak a jele. Erősen negatív fényszögelődés esetén, a szexualitás is zavart (kielégíthetetlen) lehet, szélsőséges esetekben (öt negatív fényszögnél több negatív aspektus esetében), amennyiben ezt a Vénusz és a Mars helyzete és negatív fényszögei is alátámasztják, a homoszexualitásra, vagy a pedofiliára való hajlamok is lehetségesek. Utóbbi esetben, más jellegű megfontolatlanságra, illetve hirtelenül jövő, végletes és végzetes tettek elkövetésének a hajlamára is utalhat.

  Látszólag kiegyensúlyozott és kiegyenlítődésre, harmóniára törekvő szexualitás, amely viszont időnként minden mértéket elveszít, szenvedélyességbe tör át és ellenőrizhetetlenné válik, megtagadván az összes párkapcsolati törvényeket,

ide vonatkozó emberi moralitást. Ezért folytonos, biztonságos, rendezett és kielégítő nemi kapcsolat nélkül a szülöttet szexuális kisiklás veszélye fenyegeti, annak következtében, hogy tudattalanja szintjén egy folytonos vágyat érez az ellenkező nemmel való testi kapcsolatra, hódításra, tetszeni akarásra és ha nem kaphat pozitív visszajelzéseket a másik nem irányából, teljesen elveszítheti önbizalmát, belső egyensúlyát. Amennyiben nem számol e nagyon finom lelki érzékenységével, folytonos problémákkal kell küzdenie mind a házasságában, mind a más jellegű partneri kapcsolataiban.

   Mindez abból ered, hogy a biológiai fogantatását megelőző időszakban, a szülött édesanyja úgy képzelte, hogy a szexualitás és a szerelmi - párkapcsolat

harmóniája elérhetetlen, illetve mindennek az ellentétéről volt meggyőződve, nevezetesen, hogy a férfiak azért vannak, hogy őt a lehető legkényelmesebb  úton vezessék a szexuális örömök birodalmába. Ennek köszönhetően az élete első

felében a szülött naiv, zavart és szorongásos, de ugyanakkor meghasonló és korrupt a másik nem képviselőivel való kapcsolataiban. Ez abban nyilvánul meg, hogy nagyon vonzódik a nemi erkölcstelenséghez miközben epedezve vágyik az

ideális szerelemre.

  Erősen diszharmonikus hatások alatt a szülött durván elutasítja a társadalmi konvenciókat, erős egoizmusa és pszichikai bizonytalansága, valamint ki nem elégített szexuális ösztönei, nemi perverzitásokig (nők esetében leszbikus nemi

kapcsolatok, férfiak esetében a homoszexualitásra való hajlam, valamint a kiskorúakkal való szexuális kapcsolatok létesítési vágyáig és konkrét kivitelezéséig is) fajulhatnak. Az anyjától eredő szellemi és szexuális bizonytalansága zavarttá teszi a nálánál értékesebbnek vélt, vagy hírnevesebb emberekkel való viszonyaiban, találkozásaiban.

   Életfeladata személyisége kiteljesítése és megerősítése a szerelmi-szexuális élete és párkapcsolati viszonyainak harmonizálásáért tett tudatos erőfeszítések segítségével. Ezek nélkül vese- és húgyhólyag betegségek is jelentkezhetnek.

 

 

 

 

              LILITH A SKORPIÓBAN

 

  A Lilithnek ez a pozíciója a megújhodásra és az újjászületésre való képesség és hajlandóság minimális jelenlétére, sőt: a belső lelki és szellemi változás iránti ösztönös szembeszegülésre, a változás elutasítására, sőt: az ellen való nyílt lázadásra, vagy titkoz fenekedésre, valamint a megbocsátási és elengedési képtelenségre és az erős bosszúállási hajlamokra, tudatos, vagy önkéntelen, nyíltan vállalt, vagy titkos  gyűlölködési hajlamokra, utal.

  Ösztönösség és fokozott - csaknem túlfűtött- szenvedélyesség jellemzik a szülött szexualitását. Érzékisége túláradó, korlátlan, sőt gátlástalan. Ritkán jelentkezhet az ellentéte is: a szexualitás elfojtottsága. Ez a Lilith- jegyhelyzet, erős negatív fényszögelés esetén, és a Szaturnusz, vagy a Plútó  teljes negatív állapota esetén, szadizmusra, vagy mazochizmusra való hajlamra is utalhat.

  A szülött erősen vonzódik a másik nemmel kapcsolatos titkokhoz, misztériumokhoz, főképp ha ezek valamiképpen a szexualitáshoz és a halálhoz, vagy a halálon túli élethez is kötődnek. Mindenhez különös analizáló képesség is társul, amit a szülött inkább másokkal, kiváltképpen a partnereivel szemben alkalmaz. Mivel szüntelenül a külvilágban és a partnereiben keresi a választ és a megoldást az őt gyötrő problémákra, különös szenvedélyesség, ambíciók, fantazmák, rombolási és önrombolási hajlam jellemzik. E drámaian megélt vívódásai következtében, talán sikerül teljesen újjászületnie spirituálisan. Ha nem, akkor örökre egy különös, meg nem értett, veszélyesen " érdekes figura" marad, akihez soha nem merészelnek őszinte bizalommal, meghittséggel, melegséggel és együttérzéssel közeledni embertársai.

  Amennyiben tudatos törekvésének köszönhetően sikerül egy harmonikus párkapcsolatot (is) kiépítenie, a kiegyensúlyozott és kielégítő szexuális élete következtében létrejövő rendkívüli szellemi potencialitása és pszichikus energiája, művészi, vagy gyógyítói kreativitáshoz vagy más jellegű, pozitív  személyi kiteljesedéshez vezethet.

   

 

 

 

               LILITH A NYILASBAN

 

 

  

    Már egészen fiatalon különbnek érzi magát embertársaitól. Néptanítói és megváltói elhívatottságot érez, amelyek időnként rejtett "felsőbbrendűségi" komplexust is kialakíthat benne. Irreálisan kegyelmező, humanista, protekciózó és jóságoskodó, abszolút- hatalmat keres a vallásos, a filozófiai, a misztikus és a metafizikai elméletekben, figyelmen kívül hagyván azt a metafizikai tényt, hogy a fizikai dimenzió és a természeti létforma, egyáltalán nem a béke és az egységesülés és semmiképpen nem a hamis béke és a hamis egységesülés helye. Azt, hogy ez a tükröződéseknek, a Lilith- zavarainkkal való szembesülésnek és az azoktól való megszabadulásnak, a misztikus káprázatokból eredő vallásos káprázatokkal való leszámolás helye. Hogy a természeti létezés, a differenciálódás és a lelki salakégetés, vagyis a misztikus valótlanságoktól való, akár kemény harcokon keresztüli szellemi megtisztulási folyamatok megélésének a helye, amit Mózes úgy fogalmaz meg, hogy "Az Én utam, nem a te utad, mondja a Seregek Ura." Tagad, vagy dogmásít és misztifikál mindenféle szokásjogot, határt és törvényt.

    Mindaddig, amíg nem sikerül egy teljesen dogma- és káprázatmentes, tényleges spirituális nyitottságot és kauzális oknyomozási képességet elérnie, szélsőségesen anarchikus vagy éppenséggel dogmatikus marad a szellemi mentalitása és az annak megfelelő személyi reflexiója. Szélsőséges esetben a szellemi és erkölcsi tekintélyek ellen fenekedő, vagy azokkal szemben megalázkodó, alantas, szolgalelkű jellem. Jobb esetben, könnyelműen relativista, felszínesen rafinált, nagystílű (szellemi és szellemes) szélhámos figura lesz, aki képes összekötni a hosszú, külföldi utazásait az ismeret-bővítési törekvéseivel, az Eiffel-torony, vagy a New Yorki Szabadságszobor eladásának újabb változatával és szerelmi-szexuális hóbortjainak a kiélésével, annak ellenére, hogy ösztönös érzékisége, szenvedélyessége valójában mérsékelt, csaknem semleges. Mindez annak köszönhető, hogy a fogantatása időszakában az édesanyja valamiféle hamis és ferde áldozatot hozott a szerelmi élete, vagy a szexuális élete területén és vagy nagyon fennköltnek, vagy nagyon alpárinak és erkölcstelennek értékelte ezt a tettét és a saját személyét ennek a tettnek a következtében.

   Ezért a szülött hajlamos a grandomániára, nem csak a szexuális szerelmi kapcsolataiban (pl. a nevetségességig menően, himnuszokat zengve dicséri a maga, vagy a parterei erényeit és tulajdonságait mások előtt) hanem a hétköznapi életében is. Másfelől állandóan új és új, általa értékesnek vélt partner meghódítását, "megszerzését" tűzi ki elérendő célként és ezt a vége-hossza nincs trófea vadászatot nem képes abba hagyni még akkor sem, ha belátta, hogy ezért ment tönkre minden partneri viszonya. Ezért az elidegenedés fontos szerepet játszhat érzelmi életének alakulásában.

  Spirituális életfeladata többek között az is, hogy képessé tegye magát a ködös eszményképeinek és a mindennapi élet valóságának a harmonikus egyeztetésére. Vagyis, a megtanulása annak, hogy a fizikai és a pszichikai valóság nem más, mint a spirituális és a kauzális törvényeknek az egyértelmű, kézzelfogható megjelenési formája. Így meg kell szoknia és el kell fogadnia azt a tényt, hogy csak az reális, ami a mindennapi valóságban (Az un. közönséges fizikai viszonyok között) is

realizálható és aminek van mindenki számára látható következménye, az ő hétköznapi és személyes életében, a mindennapi életgyakorlatában (mentalitásában) is. ("Gyümölcséről ismeritek meg a fát" - nem arról, hogy mit hidat magáról, hogy milyen fennkölt eszméket hirdet.)

      Mivel ugyancsak személyiségi – öntudati - karmát jelöl ez a Lilith pozíció, azzal, hogy horoszkópja iránt érdeklődik - amivel szemben nem véletlenül ellenkezett korábban a negatív meghatározottságú Nyilas- jellegű tudattalan ösztönvilága -, máris jó úton halad. De meg kell értenie azt, hogy amennyiben olyan, számára kellemetlen és kényelmetlen információkhoz jut a saját rejtett tulajdonságaival kapcsolatosan, amelyek sértik az önmagáról alkotott pozitív képet (esetleg sértik a misztikus önérzetét és hiuságát), azért nem az asztrológus a hibás, és nem kell az itt olvasottakért mindjárt az asztrológust megtámadnia, nem kell annak visszavágnia, és, semmiképpen nem kell benfettes módon, a más misztikus forrásokból szerzett, és általa reálisnak képzelt spirituális - etikai információk és szempontok szerint, az asztrológust azonnal kiokítania, megleckéztetnie és lekezelnie. Ezzel elsősorban önmagának nem használ, hanem mindössze azt bizonyítja, hogy messze távol áll mindenféle spirituális fejlődéstől, a Nyilas jellegű, nagyon rejtett, de éppen azért negatív karmikus meghatározódásainak a feloldásától és meghaladásától. 

     .  Az anyai ági (örökletes) karmikus programok közül a Kaméleon program szerinti tudatformák és öntudatlan késztetések kapcsolódnak a Nyilas-Lilithez, és azt, hogy a jelen esetben ez fennáll-e, abból állapíthatjuk meg, hogy a Jupiter és/vagy a Neptunusz, több negatív fényszöget kap-e más bolygóktól a horoszkópban. (Lásd a fényszögek leírását a IV. fejezetben.) Az önámítás és a mesterséges boldogság-keltés lelki betegségei mellett, vagyis az erős dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás és a kábítószerezés mellett, a fizikai betegséghajlamok is ennek az alapállásnak megfelelőek: rákos daganat képződésre való hajlam (A rákos sejtek is, félrevezetik a szervezet immunrendszerét), a különböző, gyakori és súlyos bakteriális és vírusos fertőzések, a májműködési problémák, a hasnyálmirigy működési  zavar, a vércukor szint zavarai és a látási zavarok, szembetegségek és szemsérülések. Erős sérülések a májtájékon, a csípőben és a comb-tájékon, illetve a comb-nyakban lehetségesek. Mindez csak akkor, ha huzamosan és intenzíven éli át a negatív Nyilas jegyű késztetéseit.

 

 

 

 

               LILITH A BAKBAN

 

 

  Az egyetemes létezést irányító spirituális törvények spontán és nyílt, vagy tudattalan elutasításának, illetve azok kijátszási késztetéseknek a karmája. Magyarul: a spirituális értelemben vett törvénytelen létezési késztetésekre, és az önkényes beavatkozási késztetésekre utaló pozíció. 

   A szülött érzékisége is törvénytelenségre és szabálytalanságra törő, általában igen korán, vagy későn nyilvánul meg, vagy teljesen elfojtva marad. Szülei ide vonatkozó szokásai, családi hagyományai fontos szerepet játszanak szexuális késztetéseinek alakulásában. Képes érzelmeinek elfojtására, aszketizmusra és az önkínzás határait is érintő önfegyelemre. Gyakran kegyetlen szenvedéseket okoz magának és egészségtelen belső konfliktusokat él át saját érzelmeinek kiélési vágya és azok elutasítása következtében.

  Előfordulhat a túlzott tisztelet és az alárendeltségi, alávetettségi érzet, illetve ez ellen, az irracionális képzetrendszere ellen való irracionális lázadás, a más nemű személyekkel szemben, vagy annak a szélsőséges ellentéte: a teljes tiszteletlenség, vagyis a más nemű személyeknek becsmérlési késztetésekig menő lebecsülése.

    Nő szülött esetében kasztrációs jellegű lelki tendenciák uralkodhatnak el a  férfi nemmel szemben, és a szexualitás teljes elutasítása, vagy annak a perverz változatai, mint például a megalázott helyzetbe hozott és esetleg magatehetetlenné

is tett (lekötözött, lebilincselt) férfiakkal való szexuális közösülési vágy a szexualitásnak a férfiak kizárásával történő megéléséről való fantáziálás, esetleg steril büszkeség, hideg kiszámítottság és üres sznobizmus uralkodhat el a mentalitásán.

   A szülött meg kell tanulja - sokszor keserves tapasztalatok, kudarcok után – a saját szexuális ösztöneinek a harmonikus lelki átélését, kifejezését, valamint az egoizmusa átalakítását odaadássá, másokért hozott áldozatvállalássá. Amennyiben ez nem sikerül, un. sors-üldözötti szerepekre számíthat az életben, ahol minél nagyobb ellenállást tanúsít a sorsával szemben, annál nagyobb sorscsapások, hátráltatások érik. Számára nincs más kiút: rá kell szoktatnia magát az áldozathozatalra ahhoz, hogy ne legyen saját egoista tévképzeteinek az ostoba

áldozata.

  

 

 

           LILITH A VIZÖNTÖBEN

 

 

    Az igazi és teljes értékű elköteleződési képesség nagy fokú hiányának, illetve az elköteleződéstől való irracionális félelem és az elköteleződés elleni spontán és öntudatlan és önkéntelen lázadás, az attól való félelem és irracionális menekülés karmája.

   A Vízöntőben álló Lilith arra utal, hogy a szülött tudattalan szellemi világa teljesen anarchikus és irracionális jellegű, sőt: a legtöbb esetben élet- és személyellenes. Irracionális függetlenségi és kötetlenségi késztetések irányítják, ráadásul az érzékisége is anarchikus jellegű. Hajlamos új, nem hagyományos, sőt: inkább anarchikus és természetellenes elméleteket kitalálni és terjeszteni is  a szexualitásról általában és a szexuális nevelésről. Nem elégszik meg az emberiség szexualitása alapjellegének a hagyományos és tudományos értelmezéseivel és sajátos értelmezéseit alapul véve, olyan szexuális párkapcsolatok megvalósítására törekszik, amelyek a közerkölccsel, de néha még a természetességgel és az egyetemes törvényekkel is szembehelyezkednek.

  Ennek a helyzetnek a felfokozott átélése és az ilyen jellegű párkapcsolatok megvalósításának erőltetése előbb-utóbb mentális devianciákhoz, jobb esetekben társadalmi kitaszítottsághoz vezet.

  Mindez tulajdonképpen a diszharmonikusan átélt, kötelékektől és az őszinte és teljes értékű elköteleződéstől szabadulási-ösztönből ered, ami természetszerűen kötődik a szülött mélytudatába kódolt szexualitással és ami felelősségtudat, felelősségvállalás nélküli párkapcsolati és baráti, vagy csoporttársi szabadság-koncepciót eredményez. A szülött életfeladatai közé tartozik ennek az anarchikus jellegű szabadság-ösztönnek az átalakítása, erős felelősségtudattal egybekötött, kreatív és egyetemes szabadságtudattá.

   Nők esetében ez a megtévesztettségből eredő, látszatra megkapóan és meghatóan forradalminak tűnő, szabadság-abszolutizálási hajlam az önállóságnak a függetlenséggel, vagyis a felelőtlenséggel való összetévesztéséig, és így, az

anyaság, vagyis a gyermekszülés és az anyai szerepkör teljes megtagadásáig,

vagy teljes nemi elfajulásig (perverzitásig) és végső soron a fizikai és a lelki-

szellemi deklasszáltságig is elvezethet.

 

 

 

                    LILITH A HALAKBAN

 

      Ez a pozíció egyértelműen a szédülés és kábítás és tévelygés karmájára utal.

     Az éberség hiányból eredő érzelmi zűrzavar, illetve a spirituális és kauzális szintű kábulatra, kábulásra, illetve ámításra és önámításra való spontán és öntudatlan hajlamok karmájára utal, vagyis az egység hamis érzékelésére, ha hamis egység alkotási késztetésekre. És mivel a hamis egység-érzetet és állapotot a kábulat és a szédület képes megadni, vagy fizikai, vagy lelki, vagy szellemi kábulatra és szédületre vágyik.

    Ha tud róla, ha nem, a mélytudattalan szellemi és lelki világa, szomjazza a fennköltnek érzett és képzelt, misztikus (és vallásos) élményeket, azokba bele szédülve szeretne mindig, ezekben a magasztos lelki és szellemi, un. mennyország-élményekben kéjelegni.  

     Bár a szülött erős érzékisége nem mindig érzékelhető a felszínen, intenzív a magnetikus kisugárzása és ez annál is inkább veszélyes a szülöttre és környezetére nézve, mivel szexuális életét nem hatja át a célirányos és felelős tudatosság.

  Ezért nem ismer korlátokat és határokat a szexualitás terén, aminek következtében ilyen szempontból a teljes törvénytelenség jellemzi: felelősség nélkül sodródik az árral és olyan élményekben, eseményekben vesz részt, amelyeket mindennapi éber tudatával nem szívesen vállal, sokszor maga sem tudván megérteni, hogy miképpen kerülhetett azokba a zavaros helyzetekbe. Mivel nem képes beismerni és nyíltan felvállalni mélyen rejlő, intenzív szexuális igényeit, többnyire önmaga előtt is elrejtve és titkolva (szégyellve) azokat, inkább titkos és un. törvénytelen, szerelmi-szexuális viszonyokba sodródik, amelyeknek napvilágra kerülésétől olyannyira óvakodik, hogy azok felszínre kerülésének a lehetősége rettegéssel, szorongásokkal tölti el, ami pszichikai zavarokhoz, álmatlansággal egybekötött fantáziálásokhoz, rémálmokhoz és öntudatvesztésekhez (ájulásokhoz és kómás állapotokhoz) vezethet. Lelki-szellemi és szexuális kielégületlenségének következtében szereti misztifikálni a vele történteket, nagyon érdekesnek, titokzatosnak és világra szólóan jelentés telinek tüntetve fel minden kis részletet az életében. És hogy személyisége varázslatosságát valamiképpen fenntartsa, képes az intrikára, a pletykálkodó hazudozásra is. De főként a szerelmi partnereinek a mindig más partnereknél remélt misztikus élmények megszerzési lehetősége miatti elárulására.

Karmikus életfeladata, az érzelmi szélsőséges gondolkozásról és képzelgésről, és, az érzelmi - szellemi - misztikus élmények szomjazására, a lelki és a misztikus kábulatra való hajlamokról való leszokás és a maximális spirituális éberség elérése.
Amennyiben ezt nem veszi tudomásul és ez nem sikerül neki évtizedek után sem, a mirigyrendszere zavarodhat meg, illetve elrákosodhat valamelyik mirigye.

 

 

 

Kedves Olvasó!

 

    Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életművemnek az egyik leg kiemelkedőbb része az egyetemes törvényekről szóló nagy lélegzetű, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló tanulmányom. E tanulmányban szereplő harmadik törvény, a kiegyenlítődés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából) a hasznát, amiért azért cserében nem adtunk mi is valamit, az információ megszerzése érdekében, illetve a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutás után, nem hoztunk semmilyen áldozatot. Látod, én ingyenesen közzé tettem ezeket a mindenki számára talán életbevágón fontos információkat amelyeket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban is hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak. De egy sötét lelkű és nem kevésbé sötét (besúgói...) múlttal és sötét (Alattomban a háttérből békés módszerekkel, de szívósan erdélyt románosító titkos szervezet számára intellektuális diverziót folytató.) jelennel rendelkező erdélyi személy, aki magát "székely" vallásos anarchista prófétaként határozza meg: Nagy Attila Puli, aki dolgozni nem szeret, csak feesége betegnyudijából élősködni, épiteni nem szeret csak rombolni, alkotni nem tud csak máésok alkotáésát pocskondiázni, és aki gyermeket nemzeni nem akar, csak a több gyermekeseket gyermnekcsinálási mániákusoknak nevezni, a velem szembeni nyers skorpiói gyülöletében, arra áldozza az ideje és energiája és az írni- tudása nagy részét, hogy engem az interneten szakmailag és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye, vagyis azokat akik azon gondolkoznak, hogy tőlem horoszkópot rendelnének, ebben a szándékukban elbizonytalanítsa. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítődésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következő linkre:

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 Köszönöm barátsággal: Kozma Szilárd